OÜ Civit põhitegevusalaks on kinnistute veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojektide koostamine. Lisaks teostame vajadusel ka reoveepumplate ja -puhastite projekte.

Koostöös kliendiga leiame võimalikult parima ning ehitusmaksumuselt optimaalsema  lahenduse, mis vastab kõikidele tänapäeva normidele ning õigusaktidele. 

Projekt koostatakse põhiprojekti staadiumis ning sisaldab minimaalselt järgmiseid projekti osasid: asendiplaan, seletuskiri, veemõõdusõlme skeem,  materjalide spetsifikatsioon. Sõltuvalt projekti keerukusest lisanduvad ka vajalike lisarajatiste (nt. reoveepumpla, reoveepuhasti, sademeveekanalisatsioon, drenaaž) joonised ning kirjeldus. Sõltuvalt kliendi soovist saab projekti koostada ka eelprojekti ning tööprojekti staadiumis.

Projekt antakse kliendile üle koos kohaliku vee-ettevõtte kooskõlastusega.

Veevarustus

Kinnistusisene veetorustik projekteeritakse olemasolevast liitumispunktist kuni veemõõdusõlmeni. Veemõõdusõlm asub reeglina kas hoones või veemõõdukaevus. Kui kinnistul puudub välja ehitatud liitumispunkt, siis hõlmab projekt ka nõuetekohase liitumispunkti projekteerimist ning ühendamist ühisveevarustustorustikuga.

Kanalisatsioon

Kinnistusisene kanalisatsioonitorustik projekteeritakse olemasolevast liitumispunktist kuni hoone väljaviikudeni. Välja ehitatud liitumispunkti puudumisel hõlmab projekt liitumiskaevu projekteerimist ning ühendamist ühiskanalisatsiooniga.

Reovee pumpla

Pumplat on tarvis, kui isevoolse torustiku ühendamine ühiskanalisatsiooniga ei ole võimalik. Sellisteks olukordadeks on juhud, kui kinnistu asub tänava alast allpool ning ühiskanalisatsioon ei ole rajatud piisavale sügavusele. Reoveepumpla vajadus võib tekkida ka siis kui hoone keldrikorrusel asuvad veeneelud (kraanikausid, WC-potid, duššid jne), mida ei ole võimalik hoonesisese pumplaga välja juhtida ning vajavad ülepumpamist hoonest väljas.

Reovee puhasti

Reoveepuhasti vajadus on kinnistutel, millel ei ole võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga. Täpsemad nõuded reoveepuhasti rajamise võimalikkuse kohta saab kohalikust omavalitsusest.

Käimas on mitmed riiklikud meetmed, kust on võimalik taotleda rahalist toetust nii liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kui oma puhasti rajamiseks.

KIK Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise programm

RTK Hajaasustuse programm

Hinnapakkumise saamiseks saada päring kõrvaloleva vormi kaudu.

Täpse pakkumuse koostamiseks vajame võimalikult palju infot kinnistu kohta – olemasolev või projekteeritav hoonestus, hoonete vee- ja kanalisatsiooni ühenduste asukohad, liitumispunktide asukoht. Vajalikud on ka vee-ettevõtja tehnilised tingimused ning kehtiv geodeetiline alusplaan. Juhime tähelepanu, et paljudes omavalitsustes on nõue, et geodeetiline uuring ei oleks vanem kui 2 aastat.

Faili maksimaalne suurus 2MB,
Faili maksimaalne suurus 2MB,